آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

    20 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 1ـ اصطلاحات و واژه های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 در این آیین نامه نیز به همان مفاهیم به کار برده می شوند. سایر اصطلاحاتی که دراین آیین نامه به کار رفته است دارای معانی زیر می باشند: 1ـ قانون: قانون بازار...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 2ـ پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده (30) قانون معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 3ـ بورسها کانونها بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تشکل خود انتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشکل های خود انتظام توسط شورا تعیین می شوند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 4ـ شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکتهای مادر (هلدینگ) و سبدگردانها از مصادیق نهاد مالی محسوب می شوند. سایر مصادیق نهادهای مالی با رعایت بند (21) ماده (1) قانون توسط شورا تعیین می شوند.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 5 ـ نهادها و تشکل های تحت نظارت مشمول مقررات « قانون» این آیین نامه و همچنین مقرراتی که در چارچوب اختیارات قانونی توسط ارکان ذی صلاح بازار اوراق بهادار وضع می گردد هستند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 6 ـ شورا مرجع تعیین و تصویب انواع « اوراق بهادار قابل معامله» موضوع بند (24) ماده (1) قانون است. سازمان از انتشار و یا معامله انواع اوراقی که هنوز در زمره اوراق مذکور قرار نگرفته اند جلوگیری می کند. مقررات لازم در این خصوص به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورا خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 7ـ چگونگی تشکیل رسمیت یافتن و اداره جلسات شورا تصمیم گیری و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 8 ـ سازمان باید نشان مهر و یک نشریه ویژه داشته باشد. انتشار این نشریه با رعایت مقررات قانونی مربوطه یک سال پس از شروع فعالیت سازمان با درج موارد زیر الزامی است: 1ـ مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذکر تاریخ تصویب مرجع یا مراجع تصویب کننده و تاریخ لازم الاجرا...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 9ـ ناشران و نهادها و تشکل های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط درخصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می نماید رعایت کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 10ـ به منظور حفظ استقلال و اطمینان از کیفیت کار ارزشیابان تحلیلگران مالی و حسابرسان معتمد سازمان که خدمات حرفه ای در بازار اوراق بهادار ارائه می دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 11ـ راهکارها ضوابط و مقررات مربوط به عملیات بانکی که معاملات اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معاملات را تسهیل می نماید به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد مصوبات شورا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانک مرکزی در چهارچوب اختیارات و مقررات قانونی بانکی ترتیبات...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 12ـ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است زیرساختهای فنی و مخابراتی موردنیاز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 13ـ به منظور ایجاد هماهنگی لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی موضوع بند (12) ماده (7) قانون کلیه کمیسیونها کمیته ها و شوراهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص تشکیل شده یا می شوند از قبیل کمیسیون اقتصادی دولت شورای اقتصاد و امثال آن...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 14ـ مقررات مربوط به سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند14 ماده (7) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 15ـ طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 16ـ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و کالاها و کلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورسها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می رسد. تبصره ـ پذیرش اوراق بهادار و کالاهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون منتشر شده یا در بورسها پذیرفته شده اند براساس دستورالعملی که به تصویب سازمان می رسد...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 17ـ در اجرای ماده (35) قانون هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین نامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می شود به تخلفات انضباطی کارگزاران کارگزار/ معامله گران بازارگردانان ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 18ـ در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بورس ها و ارکان سایر تشکل های خود انتظام درخصوص تکالیف وظایف و اختیارات آنها در سمت های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد در هیئت مدیره سازمان رسیدگی می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 19ـ مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شوند به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 20ـ نحوه ارائه گزارش موضوع تبصره (2) ماده (46) « قانون» مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب سازمان می رسد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM