قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده 1 ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: الف ـ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده 2 ـ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM