آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ. ب ـ شورا: شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی موضوع ماده (2) این آیین نامه. پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه موضوع بند (الف) ماده (4)...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 2ـ به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی ربط وی (رییس). ب ـ معاون ذی ربط وزیر دادگستری. پ ـ معاون ذی ربط وزیر اطلاعات. ت ـ معاون ذی ربط وزیر...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 3 ـد وظایف شورا به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ بررسی سیاستهای کلان و برنامه های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارایه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب. ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه. پ ـ تصویب و به روزرسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 4ـ سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده (31) قانون به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می شوند: الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می نماید. تبصره1ـ این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 5 ـ وظایف و مسئولیتهای مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می شوند: الف ـ پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به شورا جهت تصویب. ب ـ اجرای سیاستها و دستورالعمل های شورا. پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی. ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 6 ـ مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز به موجب حکم مراجع قضایی و یا دلیل دیگری متوقف شود و همچنین در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (5) این آیین نامه و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهیهای باطل شده...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 7ـ مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاههای دولتی یا بخش غیردولتی ایجاد می شوند و شرایط و ضوابط تاسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ ارایه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط ب ـ ارایه تقاضا از طرف متقاضی پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تایید...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 8 ـ مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی وظایف زیر را به عهده خواهند داشت: الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت نام ذی ربط. ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهیها به صورت مطمئن. پ ـ تضمین ارایه خدمات تایید صحت گواهیها به صورت سریع و...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 9 ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری مطابق با سیاستهای گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوریهای جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان توسط مرکز ریشه قابل تمدید می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 10ـ مجوز مراکز میانی صرفا با تایید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 11ـ کلیه موسسات اعم از دولتی یا غیردولتی می توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی هایی که به این صورت صادر می شود خارج از شمول مقررات این آیین نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی ها تایید می شوند خارج از...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 12ـ دفاتر ثبت نام می توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز راه اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب ـ تدین و...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 13ـ وظایف دفاتر ثبت نام به شرح زیر می باشد: الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط. ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی. پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط. ت ـ دریافت گواهی صادر شده از...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 14ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 15ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارایه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهیها از جمله محدودیتهای حاکم بر استفاده خدمات و شیوه های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاستها و...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 16ـ حق الثبت دفاتر ثبت نام براساس نوع گواهی و خدمات ارایه شده به متقاضیان با رعایت مقررات براساس تعرفه ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 17ـ به منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل دستیابی بودن داده های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روشهایی استفاده کنند که داده های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار استفاده نشده و در مقابل هر گونه شبیه...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 18ـ اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 19ـ در موارد زیر با حفظ سوابق موجود گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادرکننده آن ابطال می شود: الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی. ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش. پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباه متقاضی. ت ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 20ـ تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیتها و فرایندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش (6) ماه یکبار به...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM