ماده 1 قانون مطبوعات

ماده ۱ قانون مطبوعات

ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری انتقادی اجتماعی سیاسی اقتصادی کشاورزی فرهنگی دینی علمی فنی نظامی هنری ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. نشریه الکترونیکی رسانه ای است که به طور مستمر در...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مطبوعات

ماده ۲ قانون مطبوعات

ماده 2 - رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از: الف - روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1. ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج - تلاش برای نفی مرزبندی های...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مطبوعات

ماده ۳ قانون مطبوعات

ماده 3 - مطبوعات حق دارند نظرات انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین تحقیر و تخریب می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مطبوعات

ماده ۴ قانون مطبوعات

ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون مطبوعات

ماده ۵ قانون مطبوعات

ماده 5 - کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است. تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون مطبوعات

ماده ۶ قانون مطبوعات

ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند. (اصلاحی 30/01/1379) 1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. 2 - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون مطبوعات

ماده ۷ قانون مطبوعات

ماده 7 - موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود: (اصلاحی 21/05/1377) الف - چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است. ب - انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون مطبوعات

ماده ۸ قانون مطبوعات

ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود. (اصلاحی 21/05/1377) تبصره 1 - مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون مطبوعات

ماده ۹ قانون مطبوعات

ماده 9 - شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: (اصلاحی 21/05/1377) الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: 1- تابعیت ایران. 2- دارا بودن حداقل 25 سال سن. 3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر. 4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون مطبوعات

ماده ۱۰ قانون مطبوعات

ماده 10 - اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند عبارتند از: (اصلاحی 21/05/1377) الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه. ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی. ج - یکی از...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون مطبوعات

ماده ۱۱ قانون مطبوعات

ماده 11 - رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است. تبصره - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون مطبوعات

ماده ۱۲ قانون مطبوعات

ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید. (اصلاحی 21/05/1377) ...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون مطبوعات

ماده ۱۳ قانون مطبوعات

ماده 13 - هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون مطبوعات

ماده ۱۴ قانون مطبوعات

ماده 14 - در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد یا فوت شود و یا استعفا دهد صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود تا زمانی که صلاحیت مدیر به...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون مطبوعات

ماده ۱۵ قانون مطبوعات

ماده 15 - اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون مطبوعات

ماده ۱۶ قانون مطبوعات

ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه ( به تشخیص هیات نظارت)...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون مطبوعات

ماده ۱۷ قانون مطبوعات

ماده 17 - پروانه هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجراء این قانون صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون مطبوعات

ماده ۱۸ قانون مطبوعات

ماده 18 - در هر شماره باید نام صاحب امتیاز مدیر مسئول نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه ( دینی علمی سیاسی اقتصادی ادبی هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون مطبوعات

ماده ۱۹ قانون مطبوعات

ماده 19 - نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون مطبوعات

ماده ۲۰ قانون مطبوعات

ماده 20 - هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند دفاتر مالی موسسات را بازرسی می نماید. تبصره - کلیه مطبوعات...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM