آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است : ـ قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت. ـ طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 2 ـ دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرحهای مربوط به سهیم خواهند بود.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 3 ـ هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین " ناشر" و خریدار اوراق محقق می شود. " ناشر" به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش جهت اجرای طرح و خرید و فروش هر گونه کالا خدمت...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 4 ـ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 5 ـ بانک مرکزی درصورت تایید گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرحهای مشمول قانون که از طرف متقاضیان با تایید عامل ارایه می شود با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت مجوز لازم را ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این آیین نامه صادر می نماید. تبصره 1 ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 6 ـ حداکثر میزان ( سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار قابل انتشار برای طرحهای موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 7 ـ گزارش توجیه فنی ـ اقتصادی و مالی طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یک ماه در هیات تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت مذکور در ماده (1) این آیین نامه...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 8 ـ حداقل سهم الشرکه ناشر در هر طرح ( اعم از آورده نقدی و غیر نقدی) و میزان ( سقف فردی) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع اوراق مشارکت ( به استثنای طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت) با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 9 ـ تاریخ شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پیشنهاد ناشر و با موافقت بانک مرکزی با توجه به شرایط بازار سرمایه تعیین می شود. تمدید مهلت عرضه با تایید بانک مرکزی امکان پذیر است.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 10 ـ ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلا به تایید عامل برسد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 11 ـ در صورت فروش صد در صد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر بانک مرکزی اجازه برداشت از وجوه جمع آوری شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صد درصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مذکور بانک مرکزی باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تامین کسری منابع مورد...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 12 ـ بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید به تشخیص خود ناشر را ملزم به تامین تضمینهای لازم نزد عامل می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 13 ـ میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و به تایید بانک مرکزی خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 14 ـ بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طی قرار داد منعقد شده با وی تعیین می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 15 ـ ناشر موظف است بازپرداخت اصل وسود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق تعهد کند وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای مقرر عامل مکلف است از محل تضمین مذکوز راسا اقدام نماید....

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 16 ـ ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود واصل اوراق مشارکت در سررسیدهای مربوط تامین و در اختیار عامل قرار دهد. هر گونه تاخیر در تامین منابع فوق مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 17 ـ ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق پذیرفته و آن تعهدات مورد تایید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 18 ـ اعطای هر گونه امتیازی به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است. تبصره ـ اعطای این گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می آید که باید به موقع ایفا گردد و تاخیر در...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 19 ـ ناشر موظف است چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار ( که با مجوز سازمان بورس صورت می گیرد) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد وجوه لازم را جهت باز خرید اوراق طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 20 ـ ناشر موظف است حق الزحمه انجام خدمات امین را به ترتیب مقرر درقرار منعقد شده بین بانک مرکزی و امین پرداخت نماید و بلافاصله پس از فروش اوراق سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد نظر بطور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیتهای خود...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM