قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 1 - در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید و در این مورد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 2 - رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود - اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 3 - موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای این کار ماموریت می دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است....

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 4 - هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 5 - مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است معجلا و خارج از...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 6 - استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می شود به حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 7 - کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره میشود باید در صورت مجلس نوشته شود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 8 - همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 9 - در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره می تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین می کند بخواهد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 10 - اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته هایی که به عنوان متوقف فرستاده می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد - متوقف می تواند در موقع باز کردن برگها و پاکتها و بسته ها حضور داشته باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 11 - اداره تصفیه در صورت لزوم می تواند برای اقدامات تامینیه بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 12 - وظائف اداره تصفیه در این قانون و آیین نامه های مربوطه به آن که وزارت دادگستری تهیه می کند تعیین می شود و در موارد سکونت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 13 - همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می آورد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 14 - ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 15 - اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها - مغازه ها کالا - کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره نماید. اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد - برگهای بهادار - دفاتر تجارتی دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می نماید. و سایر اموال را...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 16 - مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 17 - اشیایی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 18 - اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیر منقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده ۲۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 20 - صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سوال می شود که آن را صحیح و کامل می داند یا خیر - پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و به امضای او می رسد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM