قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان » نامیده می شود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به ‎منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 2ـ اهداف سازمان عبارتند از : الف ـ تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی. ب ـ تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی. ج ـ مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی. د ـ حفظ و حمایت از حقوق بیماران. هـ ـ حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 3ـ وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می باشد: الف ـ اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح طرحها تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی . ب ـ تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 4ـ کلیه اتباع ایرانی پزشک دندانپزشک دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص ) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران می توانند عضو سازمان باشند. تبصره 1ـ اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 5ـ ارکان تابعه سازمان به شرح زیر می باشد: الف ـ مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون « مجمع » نامیده می شود. ب ـ شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون « شورای عالی » خوانده می شود و دبیرخانه آن در سازمان نظام پزشکی جمهوری...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 6ـ ترکیب مجمع سازمان به شرح زیر می باشد: هیات مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها با توجه به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات هیات مدیره شهرستان مذکور یک یا چند نفر از بین خود را به عنوان نماینده خود برای تشکیل مجمع عمومی به ترتیب زیر معرفی می نماید: الف ـ تا پانصد نفر شرکت...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 7ـ وظایف مجمع عبارتند از: الف ـ استماع گزارش شورای عالی رئیس کل و بازرسان و تصویب سیاستهای کلان پیشنهادی شورای عالی. ب ـ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان بطورسالانه. ج ـ مذاکره و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که در دستور کار جلسه قرار...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 8ـ اعضاء شورای عالی عبارتند از: الف ـ بیست و پنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب : سیزده نفر پزشک سه نفر دندانپزشک سه نفر دکترای داروساز دو نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی دو نفر کارشناس مامائی دو نفر از سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی. ب ـ دو نفر از اعضاء...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 9ـ رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان درکلیه مراجع با حق توکیل به غیر و یا نماینده وی می باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است که از طرف مجمع عمومی از بین منتخبین هیات مدیره سراسر...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 10ـ در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (4) این قانون در آن حداقل یک صدنفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد. تبصره ـ کلیه شهرستانهائی که در دوره قبل هیات مدیره داشتند حتی اگر تعداد اعضاء آنها کمتر از یکصد نفر باشد از این ماده مستثنی هستند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 11ـ هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک مرکب از یازده نفر به شرح زیر می باشد: الف ـ شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان. ب ـ یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان. ج ـ یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان. د ـ یک نفر دکتر...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۲ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 12ـ هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهایی که بیش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده نفر به شرح ذیل می باشد: الف ـ ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستانهای مربوطه. ب ـ دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستانهای مربوطه. ج ـ دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 13ـ رئـیس هـیات مدیره هـر یک از شـهرستانها از بین منتخبین هر شهرستان با پیشنهاد هیات مدیره مربوطه و صدور حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مدت چهار سال منصوب می گردد. تبصره 1ـ روسای هیات مدیره شهرستانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 14ـ بودجه سازمان نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی تامین و به تصویب شورای عالی خواهد رسید. تبصره 1ـ بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیات مدیره همان شهرستان تهیه و طبق آیین نامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد. تبصره 2ـ میزان و...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 15ـ وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد: الف ـ اجـرای دقیق وظایـف مقرر در ماده (3) این قانـون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان. ب ـ نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها. ج ـ نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکی....

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 16ـ وظایف نظام پزشکی شهرستان به شرح زیر است : الف ـ نظام پزشـکی شهرستان کلیـه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به استثنای مواردی که در صلاحیت رئیس کل مجمع عمومی و شورای عالی می باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود. ب ـ اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۷ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 17ـ مدت عملکرد هر دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورای عالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد. تبصره 1ـ شروع اولین دوره فعالیت هیاتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود. تبصره 2ـ شروع فعالیت دوره های بعد نظام پزشکی بلافاصله...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 18ـ انتخابات برای دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد. تبصره ـ انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که انتخابات آنها منحل و یا توسط هیات مرکزی نظارت ابطال گردیده است...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 19ـ ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند به شرح زیر خواهد بود: الف ـ یک نفر نماینده دادستان کل کشور. ب ـ یک نفر نماینده وزارت کشور. ج ـ دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی. د ـ سه نفر کادر پزشکی به...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده 20ـ هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد: الف ـ عزل و نصب اعضاء هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورای عالی نظام پزشکی. ب ـ نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی و شورای عالی و رئیس کل. ج ـ بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM