آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

هیات وزیران در جلسه 7/3/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تایید شماره 100/24224/9000 مورخ 5/5/1392 قـوه قضاییه و به استناد ماده (25) قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب 1389ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 2ـ قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش خریدار و پیش فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (2) و (4) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 3ـ سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (24) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 4ـ واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می باشند تهیه و ظرف پنج روزکاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 5 ـ کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه های موضوع قرارداد پیش فروش از قبیل مهندس ناظر پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستور العمل های قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 6 ـ در قرارداد پیش فروش باید وضعیت واحد انباری توقفگاه مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (2) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 7ـ ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده (7) قانون صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 8 ـ در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش خرید می شود باید میزان سهم هر یک از پیش خریداران توسط دفتر اسناد رسمی در سند مشخص و به هر یک از پیش خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 9ـ در تنظیم سند پیش فروش قیود و محدودیت های مندرج در سند مالکیت پیش فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 10ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحد های ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 11ـ در اجرای ماده (12) قانون مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هریک از طرفین پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضـا و گزارش یاد شده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 12ـ پیش فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه نامه تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش فروشنده و پیش...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 13ـ در مواردی که پیش خریدار حق فسخ دارد می تواند با تنظیم اظهارنامه کتبی و ابلاغ آن از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده قرارداد یا طرق مقتضی دیگر اعلام فسخ نماید. در صورت بروز اختلاف مطابق ماده (20) قانون و سایر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 14ـ پیش فروشنده تنها در صورت اخذ رضایت همه پیش خریداران یا قائم مقام قانونی آنان می تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهداتش را به دیگری واگذار کند. پیش خریدار باید برای واگذاری حقوق و تعهدات خود رضایت پیش فروشنده را اخذ نماید والا مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود....

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 15ـ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (6) ماده (2) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری) اگر پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد چنانچه با تایید مهندس ناظر ساختمان کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 16ـ تنظیم قرارداد پیش فروش از طرف مستاجر یا سرمایه گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده و پیش خریدار منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش فروش می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 17ـ امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تایید موضوع مواد (13) و (14) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 18ـ اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 19ـ وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش می باشد. صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستور العملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت یاد شده تهیه خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 20ـ رسانه های جمعی جهت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست کننده آگهی مطالبه کنند و شماره مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر کننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند والا طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM