قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 1ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 2ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 3ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 4ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 5 ـ افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند. الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. ب ـ زن و شوهر...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 6 ـ درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ تقید به انجام واجبات و ترک محرمات ب ـ عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی ج ـ تمکن مالی دـ عدم حجر هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 7ـ درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 8 ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد. ب ـ پدر مادر جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند. ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 9ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (8) این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می گردند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 10ـ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(1184) و(1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان مسوولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 11ـ تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 12ـ دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 13ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (14) و (15) این قانون اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (11) می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 14ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 15ـ درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 16ـ اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 17ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری تربیت و نفقه با رعایت تبصره ماده (15) و احترام نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 18ـ صدور حکم سرپرستی به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد نمی شود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 19ـ در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

ماده 20ـ در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM