قانون راجع به نحوه مطالبه دیون عادی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون راجع به نحوه مطالبه دیون عادی

ماده ۱ قانون راجع به نحوه مطالبه دیون عادی

ماده واحده – در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهار نامه از مدیون به بخواهد. چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعاء داین ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به دائن نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM