ماده 1 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای

ماده 1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای

ماده 2ـ هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای

ماده 3ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۴ قانون جرایم رایانه ای

ماده 4ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۵ قانون جرایم رایانه ای

ماده 5 ـ چنانچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای

ماده 6 ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای

ماده 7ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۸ قانون جرایم رایانه ای

ماده 8 ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۹ قانون جرایم رایانه ای

ماده 9ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن انتقال دادن پخش حذف کردن متوقف کردن دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۰ قانون جرایم رایانه ای

ماده 10ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000)...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۱ قانون جرایم رایانه ای

ماده 11ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8) (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند از قبیل خدمات درمانی آب برق گاز مخابرات حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود به حبس از سه تا...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای

ماده 12ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای

ماده 13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محو ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای

ماده 14ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000)...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای

ماده 15ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن آنها را تحریک ترغیب تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای

ماده 16ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای

ماده 17ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای

ماده 18ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای

ماده 19ـ در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج)...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون جرایم رایانه ای

ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای

ماده 20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد تعطیلی موقت شخص...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM