ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 2ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 4ـ به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار اسناد و مدارک اطلاعات و گزارشهای واصله تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها موسسات مالی و اعتباری بیمه ها بیمه مرکزی صندوقهای قرض الحسنه بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان حسابداران کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 7ـ اشخاص نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 10ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی

ماده 12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM