آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 1ـ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ حقوق مصرف کننده: حقوقی که عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا از حیث صحت کمیت کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 2ـ انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آیین نامه رسمیت می یابند. تبصره 1ـ انجمن های شهرستان و استان در سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی در وزارت مذکور (سازمان حمایت) به ثبت می رسند. تبصره 2ـ سازمان حمایت موظف...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 3ـ اعضای هیئت مدیره انجمن مکلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارایه نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 4ـ هیئت نظارت بر انتخابات انجمن ها مرکب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانه های کشور و دادگستری موظف است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره ظرف یک هفته مدارک زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت معدن و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 5 ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارک موضوع ماده (4) این آیین نامه تعهدنامه ای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیئت مدیره اخذ...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 6 ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن موظفند پس از دریافت مدارک مذکور در ماده (4) این آیین نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آیین نامه ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانک اطلاعات انجمن اقدام و پروانه...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 7ـ پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن به هیئت مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت معدن و تجارت استان نگهداری می شود. تبصره ـ سازمان صنعت معدن و تجارت استان مکلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمن های شهرستانی و استانی را...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 8 ـ مراجع ثبت کننده انجمن حسب مورد مکلفند پس از ثبت انجمن مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 9ـ وظایف مراجع نظارتی موضوع این آیین نامه در رابطه با انجمن ها به شرح زیر می باشد: الف ـ تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون ب ـ رسیدگی به گزارش ها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده پ ـ نظارت بر فعالیت های اجرایی و مالی انجمن (به صورت...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 10ـ انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمن ها و مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل که فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ارتباط است چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 11ـ مراجع نظارتی موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آیین نامه از سوی انجمن ها نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند: الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 12ـ انجمن ها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارایه و نیز در طی سال سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور حسب مورد ارایه نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 13ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت اعضای انجمن ها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره انجمن توسط مرجع...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 14ـ تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 15ـ نحوه تامین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل می باشد: الف ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف کننده از محکوم علیه ب ـ هدایا هبه موارد وقفی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی پ ـ درآمد حاصل از انتشار و...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 16ـ هیئت مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 17ـ هیئت مدیره انجمن مکلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور جهت صرف هزینه های اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 18ـ اشـخاص حقیقی و حقوقی می توانند در راستـای استیفای حقـوق مصرف کنندگان شکایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمن ها ارسال یا اعلام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 19ـ شکایات رسیده به انجمن ها (اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرم افزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی می شود ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت به شاکی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه دفاتر و نرم افزار مربوط را طراحی...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 20ـ انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM