آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

    31 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 1ـ در این آیین نامه غیر از اصطلاحات اراضی دولتی پارک جنگلی پروانه چرا جنگل و بیشه های طبیعی جنگل دست کاشت عمومی حریم قانونی تاسیسات دولتی طرح مرتعداری مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور ـ مصوب 1341ـ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و...

مشاهده متن ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 1ـ موجر: وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی آقای/خانم. ............................ فرزند. ............................ شماره شناسنامه. ............................ صادره از. ............................ شماره ملی. ............................ به موجب معرفی نامه شماره....

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 2ـ به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مستاجر و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های یادشده در هر استان هیات پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی مدیر کل...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 2ـ مستاجر: الف ـ شرکت/موسسه: نام شرکت/ موسسه. ............................ شماره ثبت. ............................ مرکز اصلی شرکت/ موسسه. ............................ با نمایندگی آقای/ خانم. ............................ فرزند. ............................ شماره شناسنامه....

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 3ـ دبیرخانه هیات نظارت در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر و رییس سازمان یادشده به عنوان رییس هیات نظارت و مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو و دبیر هیات نظارت می باشد. انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه دعوت از اعضاء ابلاغ آراء و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیات نظارت...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 3ـ مورد اجاره: قطعه زمینی است به مساحت. ............................ مترمربع شش دانگ/ هکتار/ قسمتی از اراضی ملی/ دولتی تحت پلاک شماره. ............................ فرعی از. ............................ اصلی واقع در روستای. ............................ بخش....

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 4ـ هیات نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از عرصه های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده براساس زمان بندی و کیفیت اجرای طرح نظارت لازم را معمول نماید. در صورتی که گزارش عوامل نظارتی مورد تایید...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 4ـ مدت اجاره: مدت اجاره. ............................ سال هجری شمسی از تاریخ امضای سند اجاره است و پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تایید نماید قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط تعیین می...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 5 ـ هیات نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رای خود را طی صورت جلسه ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت یا فسخ قرارداد یا استرداد زمین اعلام می نماید. تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیات نظارت...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 5 ـ اجاره بها: اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ. ............................ (به حروف:. ............................) ریال می باشد که بنا به تشخیص کمیسیون مربوط تعیین و حداکثر هر سه سال یک بار تعدیل می شود اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است و براساس آن قبوض...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 6 ـ دبیر هیات نظارت موظف است پس از صدور رای هیات نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رای مستاجر به نشانی او مندرج در قرارداد اجاره و یا آخرین نشانی اعلامی از سوی او مندرج در پرونده به نحو مقتضی اقدام کند. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه ادله خود را دایر بر عدم ابلاغ صحیح رای...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 6 ـ موعد پرداخت اجاره بها: مستاجر متعهد است اجاره بهای سال اول را در زمان تنظیم قرارداد به شماره حساب. ............................ خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجاره بهای سال...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 7ـ آرای هیات نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر مستاجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیات نظارت استان ظرف مهلت مقرر می باشد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض صورت نگرفت رای صادر شده قطعی و لازم...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 7ـ شرایط ضمن عقد: 1ـ مستاجر یا مستاجران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو از انحاء بدون اخذ موافقت کتبی موجر حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستاجره را به صورت جزیی یا کلی تحت هر عنوانی اعم از قطعی شرطی رهنی صلح حقوق مشارکت وکالت و غیره ندارد و هر قراردادی که...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 8 ـ پس از ابلاغ رای قطعی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین مدیریت امور اراضی استان به شرح زیر اقدام می نماید: الف ـ چنانچه مستاجر وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح مصوب نموده باشد براساس تقدیم بهای روز پس از اخذ نظر کارشناس...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 8ـ هر نوع اخطار یا اعلامیه ای که برطبق این قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستاجر به عمل آید از طریق پست سفارشی دو قبضه یا الکترونیکی به نشانی مندرج در قرارداد اجاره یا اعلامی از سوی مستاجر مندرج در پرونده ارسال خواهد شد و تاریخ تاییدیه پستی آن و ارسال الکترونیکی تاریخ...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 9ـ با قطعیت رای هیات نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رای قطعی از شعبه یا اجرای احکام دیوان عدالت اداری حسب مورد با توجه به مفاد رای به شرح زیر اقدام می گردد: الف ـ در صورتی که رای مذکور ناظر به فسخ قرارداد یا استرداد زمین باشد مراتب با رعایت ماده (8) از سوی دبیر...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 9ـ مستاجر با اطلاع کامل از مفاد مندرج در آیین نامه ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور این قرارداد را امضاء می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 10ـ در اجرای تبصره (2) قانون قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رییس قوه قضاییه اقدام می نماید. تبصره 1ـ شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM