ماده 1 قانون امور گمرکی

ماده ۱ قانون امور گمرکی

ماده 1 ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: الف ـ اظهار کالا: بیانیه ای کتبی...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون امور گمرکی

ماده ۲ قانون امور گمرکی

ماده 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون امور گمرکی

ماده ۳ قانون امور گمرکی

ماده 3 ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است: الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون امور گمرکی

ماده ۴ قانون امور گمرکی

ماده 4 ـ الف ـ رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه اداره امور گمرک پیشنهاد تشکیلات و بودجه استخدام عزل و نصب کارمندان نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر نمایندگی گمرک...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون امور گمرکی

ماده ۵ قانون امور گمرکی

ماده 5 ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود. تبصره 1 ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار (1000) ریال معادل...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون امور گمرکی

ماده ۶ قانون امور گمرکی

ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون امور گمرکی

ماده ۷ قانون امور گمرکی

ماده 7 ـ کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون امور گمرکی

ماده ۸ قانون امور گمرکی

ماده 8 ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون امور گمرکی

ماده ۹ قانون امور گمرکی

ماده 9 ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد. تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون امور گمرکی

ماده ۱۰ قانون امور گمرکی

ماده 10 ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می شود میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون امور گمرکی

ماده ۱۱ قانون امور گمرکی

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر بازرسیهای منظم یا اتفاقی به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی روشهای مبتنی بر حسابرسی و در...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون امور گمرکی

ماده ۱۲ قانون امور گمرکی

ماده 12 ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی دامپزشکی گیاهی استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون امور گمرکی

ماده ۱۳ قانون امور گمرکی

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای(وب سایت)...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون امور گمرکی

ماده ۱۴ قانون امور گمرکی

ماده 14 ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون امور گمرکی

ماده ۱۵ قانون امور گمرکی

ماده 15 ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود: الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا ب ـ سوابق...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون امور گمرکی

ماده ۱۶ قانون امور گمرکی

ماده 16 ـ ارزش گمرکی کالای صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون امور گمرکی

ماده ۱۷ قانون امور گمرکی

ماده 17 ـ کشور مبدا کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن به کار گرفته می شود. قواعد مبدا براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرائی...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون امور گمرکی

ماده ۱۸ قانون امور گمرکی

ماده 18 ـ شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون امور گمرکی

ماده ۱۹ قانون امور گمرکی

ماده 19 ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد. تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری پذیرش تحویل چیدمان ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون امور گمرکی

ماده ۲۰ قانون امور گمرکی

ماده 20 ـ هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM