قانون مسیولیت مدنی

قانون مسوولیت مدنی

قانون مسولیت مدنی

ق.م.م

قانون م.م

ق مسولیت مدنی

ق م م

ق مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی

ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد: 1 - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد. 2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی

ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی

ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی

ماده 8 - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی

ماده 9 - دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی

ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی

ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی

ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی

ماده 15 - کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۶ قانون مسئولیت مدنی

ماده 16 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM