ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 1ـ کلیه رانندگان سرنشینان وسایل نقلیه متصدیان حمل و نقل زمینی عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند. تبصره 1ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 3ـ تهیه نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 4ـ به ماموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 6 ـ ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 7ـ ماموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت ضمن ضبط گواهینامه پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 10ـ ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند: الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد. ب ـ در...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 11ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 12ـ وزارت راه و ترابری و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 13ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 14ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه با امکانات موجود محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 15ـ در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شهرداریها می توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 16ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز اخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 17ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 18ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 19ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود. تبصره ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 20ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز ایجاد عمدی صدای ناهنجار حمل بار غیرمتعارف حرکت نمایشی مارپیچ تک چرخ حمل یدک عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM