قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 1ـ اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشند: 1ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل می شود و بعد از این «شورا» نامیده می شود. 2ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده(5) این...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 2ـ در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون شورا و سازمان با ترکیب وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 3ـ شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می باشد: 1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی. 2ـ وزیر بازرگانی. 3ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4ـ روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 4ـ وظایف شورا به شرح زیر می باشد: 1ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون. 2ـ تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط. 3ـ پیشنهاد آئین نامه های لازم برای اجرای...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 5 ـ سازمان موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 6 ـ هیات مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 7ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است: 1ـ تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا. 2ـ تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون. 3ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. 4ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 8 ـ مدت عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 9ـ رئیس هیات مدیره سازمان از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد اعضاء وتصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد. تبصره1ـ رئیس هیات مدیره رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود. تبصره2ـ وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 10ـ اشتغال اعضای هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسوولیت دیگری در سایر دستگاهها بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 11ـ در صورت برکناری فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای مدت باقی مانده ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 12ـ اعضای هیات مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیات...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 13ـ حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می شود. تبصره ـ حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 14ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضویت اعضای هیات مدیره باید فهرست دارایی های خود همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 15ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بین موسسـات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب می شود انتخاب حسابرس ـ بازرس حداکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 16ـ انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا سازمان مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 17ـ اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند یا دارند به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 18ـ اعضای شورا سازمان مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع می شوند حتی پس از خاتمه دوران تصـدی خود خودداری کنند. متخـلف به مجازاتهای مقرر در ماده (46) این قانون محکوم می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 19ـ سازمان می تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور اطلاعات موردنیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها موسسات اعتباری شرکتهای دولتی دستگاههای دولتی و عمومی از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 20ـ عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM