لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 1 ـ کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد...

مشاهده متن ماده

ماده 2 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 2 ـ کانون وکلاء هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود و در سایر مراکز دادگاه های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود. هیات مدیره عهده دار امور مربوط به کانون...

مشاهده متن ماده

ماده 3 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 3 ـ هیات عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می شود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می توانند در انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون شرکت نمایند: ...

مشاهده متن ماده

ماده 4 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 4 ـ اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند: الف ـ لااقل 35 سال داشته باشند. ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک...

مشاهده متن ماده

ماده 5 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۵ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 5 ـ هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایب رییس و دو منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می نماید و در سایر حوزه ها هیات مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 6 ـ وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است: الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان. ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه...

مشاهده متن ماده

ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 7 ـ از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می...

مشاهده متن ماده

ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 8 ـ به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می شود: الف ـ به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده...

مشاهده متن ماده

ماده 9 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 9 ـ کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می شود:

مشاهده متن ماده

ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 10 ـ به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی شود: 1 ـ اتباع خارجه. 2 ـ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت...

مشاهده متن ماده

ماده 11 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 11 ـ وکلایی که تقاضای ترفیع می نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلا درج می گردد اخذ نمایند. در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاه های مزبور و دادستان شهرستان...

مشاهده متن ماده

ماده 12 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 12 ـ در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 13 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 13 ـ دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت دو سال به رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. دادسرای انتظامی وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 14 ـ رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبور از3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می گردد تشکیل می شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی البدل از بین وکلاء پایه1 انتخاب می نماید که...

مشاهده متن ماده

ماده 15 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۵ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 15 ـ در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به...

مشاهده متن ماده

ماده 16 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 16 ـ هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.

مشاهده متن ماده

ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 17 ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

مشاهده متن ماده

ماده 18 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 18 ـ در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیات مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر...

مشاهده متن ماده

ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 19 ـ میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۲۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 20 ـ هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM