آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

    8 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ واحدهای تولیدی: کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی ربط قانونی. ب ـ شرکتهای ارایه دهنده خدمات: کلیه شرکتهای عرضه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 2ـ کلیه شرکتهای ارایه دهنده خدمات موظفند متن قراردادهای تامین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه ای تنظیم نمایند تا تامین خدمات وفق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد. تبصره 1ـ وجه التزام جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی در صورت قطع...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 3ـ قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیر اضطراری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نمی­باشد. تبصره 1ـ برای برق در خطوط (20) و (33) کیلوولت و برای گاز در خطوط با فشار (60) PSI و پایین تر اولویت بندی قطع ملاک عمل نمی باشد. تبصره 2ـ در شرایط غیر اضطراری و پیش بینی شده در...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 4ـ چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود شرکت های ارایه دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر ماده (2) این آیین نامه اقدام نمایند. تبصره 1ـ برای مواردی که قطع و یا کاهش ارایه خدمات قابل برنامه ریزی می باشد شرکت ارایه دهنده خدمات...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت­های ارایه دهنده خدمات ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی خواهد نمود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 6 ـ شرکتهای ارایه دهنده خدمات می توانند برای ایفای تمام یا بخشی از تعهدات خود ناشی از اجرای این آیین نامه نسبت به بیمه تامین خدمات موضوع این آیین نامه اقدام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 7ـ واحدهای تولیدی که به لحاظ آسیب پذیری تجهیزات و یا مسایل ایمنی ناشی از قطع خدمات متحمل خسارت زیاد می شوند موظفند مراتب را با ذکر موارد آسیب و حداقل خدماتی که باید دریافت نمایند به شرکتهای ارایه دهنده خدمات قبلا اعلام نموده و یا در مفاد قرارداد فیمابین ذکر نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 8 ـ واحدهای تولیدی که مشمول دریافت خسارت می شوند در صورتی که بدهی به شرکت ارایه دهنده خدمات داشته باشند به میزان بدهی از خسارت آن واحد کسر می گردد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM