قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 1 ـ هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۲ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 2 ـ اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مامورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت نامه های هویت صادره از طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل می شود. مامورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند: الف ـ در صورتی که صحت اسناد ارائه...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 3 ـ هرگاه یکی از موانع مذکوره در ماده 2 در موقع ویزا بر مامورین ایران در خارجه مکشوف نبوده و یا بعدا موجود شود مامورین مربوطه می توانند از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه های صادره را ملغی نمایند. در هر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظمیه محل...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۴ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 4 ـ اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود. اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود. هیچ یک از...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 5 ـ اتباع خارجه ملزم می باشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند. در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 6 ـ اجازه اقامت دائمی از طرف شهربانی مرکز ناحیه ای که خارجی می خواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده 3 داده خواهد شد. (اصلاحی 31/3/1350) خارجی ممکن است این اجازه را قبل از ورود خود به ایران به وسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل کند. جواز اقامت دائمی...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۷ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 7 ـ اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده 3 داده می شود و به خارجی حق می دهد در مدت معینه در اجازه نامه در نقاط بین راه توقف نماید خط سیر و مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه نامه قید شود. مدت را نظمیه می تواند لدی الاقتضاء تمدید...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۸ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 8 ـ هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف 8 روز پس از ورود به ایران خود را برای تحصیل پروانه اقامت به شهربانی محل معرفی نماید. (اصلاحی 31/3/1350) تبصره ـ مسوولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۹ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 9 ـ هر خارجی که در خاک ایران اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت او را ثابت نماید. نظمیه محل می تواند لدی الاقتضاء به خارجی که به عللی نتوانسته است سند سابق الذکر را تحصیل کند جواز موقتی برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج از ایران بدهد و در...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۰ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 10 ـ اجازه خروج از ایران بیگانگان از طرف مامورین شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی آنها داده خواهد شد. (اصلاحی 3/2/1337) تبصره ـ بیگانگانی که به ایران وارد می شوند و مدت توقف آنها از نود روز تجاوز نکند احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظف می باشند برای خروج از ایران...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 11 ـ خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران اخراج و یا محل توقف او را تغییر داد: الف ـ اگر بر خلاف مقررات این قانون رفتار نماید. ب ـ در صورتی که مطابق مقررات مواد 3 و 4 اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود. تصمیم اخراج را اداره نظمیه به موقع اجراء می گذارد. در هر...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۲ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 12 ـ در مواقعی که از اعطاء جواز اقامت امتناع شده و تصمیم اخراج از طرف مقامات ذیýصلاحیتی که دولت معین می کند اتخاذ میشود خارجی حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه کرده تقاضای تجدیدنظر در تصمیم مزبور را بنماید. این تقاضا کتبا و یا تلگرافا به وسیله مقام صلاحیتداری که تصمیم را...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 13 ـ برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات صحی هیات وزیران می تواند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط می نماید اتخاذ کند: (اصلاحی 29/1/1336) الف ـ جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی. ب ـ منع توقف موقتی یا دائمی در...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۴ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 14 ـ برای صدور اجازه موقت و یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد: (اصلاحی 26/12/1313) 1 ـ برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل یک ریال طلا. 2 ـ برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل دو ریال طلا. تبصره ـ کارمندان دفتری و...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 15 ـ اشخاص ذیل به حبس تعزیری از 1 تا 3 سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد: (اصلاحی 14/7/1367) 1 ـ هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم مجعول...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 16 ـ هر خارجی که مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن را رعایت نکند به جزای نقدی از 201 ریال تا 10هزار ریال محکوم خواهد شد. مگر این که عمل او به موجب این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری داشته باشد. همین مجازات درباره مسوولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۸ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 18 ـ اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود: 1 ـ کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند. 2 ـ مامورین قنسولی دول خارجه و افراد عائله آنها که با هم در یک خانه زندگانی می کنند و اعضاء رسمی آنها ولی اگر اتباع ایران از طبقات مذکوره مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱۹ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 19 ـ در مورد کارکنان وسائط نقلیه هوایی و قطارهای ترانزیتی و کشتی ها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت در ایران را نداشته و اسناد لازم را که به موجب این قانون باید دارا باشند ندارند و در موقع توقف موقت کشتی ها و هواپیماها و قطارها در ایران پیاده می شوند وزارت کشور با موافقت...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۲۰ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 20 ـ خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران می باشند باید در ظرف دو ماه از تاریخ مزبور مستقیما به نظمیه محل اقامت خود مراجعه کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند. دوائر نظمیه بر طبق مواد 4 و 6 عمل خواهند نمود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM