تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد. تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان...

مشاهده متن ماده

ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 2ـ مراجع قضائی وزارتخانه ها سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. تبصره 1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص...

مشاهده متن ماده

ماده 3 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۳ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 3ـ در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلا قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند...

مشاهده متن ماده

ماده 5 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۵ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 5 ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه چنانچه در این...

مشاهده متن ماده

ماده 6 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۶ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 6 ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 500.000 ریال...

مشاهده متن ماده

ماده 7 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۷ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 7ـ دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل 1.500.000 ریال می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 8 ـ هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر کارشناسی ضروری باشد به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.

مشاهده متن ماده

ماده 9 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۹ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 9ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی کانون یا مرکز مربوط تعیین می گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1.500.000 ریال خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۰ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 10ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 11ـ دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد. ـ تا پنجاه میلیون ریال مقطوعا 1.500.000 ریال. ـ از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 5/0 درصد. ـ از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه...

مشاهده متن ماده

ماده 12 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 12ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی براساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 13 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۳ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 13ـ دستمزد تعیین اجاره بها برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال مقطوعا 1.500.000 ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این...

مشاهده متن ماده

ماده 14 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 14ـ حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعا مبلغ 3.000.000 ریال است و برای تفسیر عکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین برای پلاکهای متعدد متصل به هم...

مشاهده متن ماده

ماده 15 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۵ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 15ـ دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است: 1ـ تا 50 لیتر در ثانیه مقطوعا 1.500.000 ریال. 2ـ مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 1500 ریال. 3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه 400 ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

مشاهده متن ماده

ماده 16 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۶ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 16ـ دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 1.500.000 ریال می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۷ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 17ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعا 3.000.000 ریال است. تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 18ـ دستمزد ارزیابی قنوات چاه ها و منصوبات آن شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۹ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 19ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه ها مقطوعا 3.000.000 ریال است.

مشاهده متن ماده

ماده 20 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۲۰ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 20ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها و انهار به شرح زیر تعیین می گردد: 1ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 1.000.000 ریال و حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال. 2ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM