آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 1ـ در این آیین ‏نامه‏ عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند. الف ـ میانجی‏گری؛ فرایندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفتگو...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۲ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 2ـ امور مربوط به میانجی‏گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می ­تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۳ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 3ـ ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که ادارات و دستگاه­های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۴ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 4ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجی گر مقام قضایی باید موضوع اختلاف صلاحیت تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۵ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 5 ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گر و موافقت میانجی گر مرضی الطرفین آنها میانجی‏گری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی گر توسط طرفین مقام قضایی می تواند راسا اقدام کند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۶ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 6 ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده به امضای آنها می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۷ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 7ـ میانجی گر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی علوم تربیتی روانشناسی جامعه ‏شناسی حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۸ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 8 ـ مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به موسسه ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد در این صورت مسئول موسسه مزبور در قبال امر میانجی‏گری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۹ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 9ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می ­گردد. تهیه این فهرست صرفا جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۰ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 10ـ احراز صلاحیت میانجی گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجی گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند : الف ـ دارای وثاقت ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی گری در مورد اتباع ایرانی پ ـ نداشتن سوء...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۱ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 11ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده 12 این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت موسسات غیرتجاری جهت ایجاد موسسه میانجی گری اقدام کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۲ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 12ـ افراد متقاضی ایجاد موسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی علوم تربیتی روان شناسی جامعه شناسی حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند. تبصره ـ کارکنان...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۳ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 13ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور باید آموزش های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند. تبصره 1ـ کیفیت آموزش میانجی‏گران و مواد آموزش آنها مهارتها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۴ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 14ـ به منظور احراز صلاحیت موسسه و صدور پروانه میانجی گری هماهنگی برنامه ریزی ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت موسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور در سراسر کشور مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود. تبصره ـ موسسه میانجی گری صرفا باید در...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۵ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 15ـ میانجی گر‏ موظف است وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت مجلس نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۶ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 16ـ میانجی گر‏ باید اهداف آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۷ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 17ـ در فرایند میانجی‏گری اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی گر باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۸ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 18ـ جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه متهم شخصا باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر با رعایت ماده 20 بلامانع است. تبصره ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد تشکیل جلسه در...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۱۹ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 19ـ در صورت ضرورت میانجی گر می تواند از اعضای خانواده دوستان همکاران همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است دعوت به حضور نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده ۲۰ آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

ماده 20ـ میانجی‏گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏گری به دست می آورد حسب مورد مسوول است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM