ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 75- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.

ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

ممشاهده ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری / ماده 75

ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

متن ماده 75
قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
  • ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

    متن کامل 75 ماده

    مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
متن ماده ۷۵

ماده 75- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.

ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود کلیه دستگاه های اجرایی اعم...

ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در...

ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM