ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسوولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف - سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 9- امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای علوم و تحقیقات درمان توانبخشی تربیت بدنی و ورزش اطلاعات و ارتباطات عمومی و...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی ارتباطات و راه.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی کشاورزی حمل و نقل بازرگانی مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده (10) این قانون.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 12– سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 13- امور تصدی های اجتماعی فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد: 1-...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 14- امور زیربنایی با مدیریت حمایت و نظارت دستگاه های اجرایی توسط بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 15- امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 16- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 17- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص حجم کار معین قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان اجازه داده می شود...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 18- کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 19- دستگاه های اجرایی به منظور ارتقای مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام های نوین مدیریتی بازنگری و پالایش وظایف و ماموریت ها و ساختارهای تشکیلاتی توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 20- دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM