ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ممشاهده ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری / ماده 76

ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

متن ماده 76
قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
  • ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

    متن کامل 76 ماده

    مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
متن ماده ۷۶

ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در بندهای (2) (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.

ماده 75- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.

نمایش ماده

ماده 77– تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (5) (6) (7) ( 8) (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.

نمایش ماده
ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM