ماده 1 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 1 ـ آزادراه به راهی اطلاق می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۲ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 2 ـ هر آزادراه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی که وزارت راه اعلام کند مشمول مقررات این قانون می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۳ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 3 ـ وزارت راه مکلف است در هر آزادراه حداقل و حداکثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه ای که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص کند و نیز کلیه علائم مربوط به مقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 4 ـ ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در آزادراه ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۵ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 5 ـ دولت می تواند با تصویب کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و کمیسیون امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی برای آزادراه ها عوارض مناسبی تعیین و وصول کند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 6 ـ اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزادراه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 7 - ریختن زباله نخاله مصالح ساختمانی روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۸ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 8 ـ هرگاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسائل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت به کمکهای نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مامورین انتظامی راه آهن و مامورین...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۹ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 9 ـ راه آهن دولتی ایران مکلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه های مجاز برای افراد و وسایل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۰ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 10 ـ عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و کارخانه ها و تاسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه ها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مامورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۱ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 11 ـ عبور هرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن به طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده می باشد. تبصره 1 ـ تخلف از مقررات این ماده مستوجب پانصد ریال جزای نقدی است. ترتیب رسیدگی به تخلف مزبور به...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۲ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 12 ـ از تاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده (13) قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب فروردین ماه 1320 از پانصد ریال تا پنج هزار ریال خواهد بود و تجاوز به محدوده ایستگاه ها در حکم تجاوز به حریم خط آهن می باشد. تبصره ـ حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطه ای که موردنیاز...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۳ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 13 ـ تبصره ذیل به ماده 21 قانون بزه های راه آهن اضافه می شود: تبصره 1 ـ تعقیب متهم در دادگستری موکول به شکایت راه آهن خواهد بود. تبصره 2 - حسب درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مرجع قضایی صالح دستور لازم را مبنی بر همکاری و نظارت ماموران نیروی انتظامی با آن شرکت...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 14 ـ هرگاه بر اثر عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای که حرکت آن بستگی به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقلیه مجاز راه آهن در روی خط آهن حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا ضرب یا خسارت مالی شود راننده مجاز که بر حسب وظیفه رانندگی وسائل نقلیه راه آهن را روی خط آهن به عهده...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۵ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 15 - وزارت راه و ترابری مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه آهن گذرگاههای ضروری و مجاری لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تامین روشنایی راهها...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۶ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 16 - خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیات وزیران تصویب و وزارت راه اعلام می نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه آهن و آزادراه ها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان شن که به...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 17 - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می باشد. (الحاقی...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۸ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 18 - وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده دار وظایف مربوط به برنامه ریزی احداث نگهداری و مرمت راههای روستایی بوده و با متجاوزین به حریم راههای روستائی برابر ماده (6) همین قانون و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد نمود. (الحاقی 11/02/1379)

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده ۱۹ قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 19 - وزارتخانه های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یک از راههای مربوط مشخص و در محلهای مورد نیاز نصب و اجراء نمایند. (الحاقی 11/02/1379) تبصره - وزارتخانه های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM