قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 1ـ دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون زمینه ها برنامه ها تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 2ـ به منظور: الف ـ ارائه مشاوره فنی اجرائی ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 3ـ بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند در بهره گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۴ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 4ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح صادرکننده مجوز ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 5 ـ در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تاسیس تشکلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا کشوری در زیر بخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 6 ـ دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید اقدامات اجرائی خرید انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار اداره کشتارگاهها آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 7ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی ربط شهرستانی استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها شهرکها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب جنگل کاری آبخیزداری پارکهای جنگلی درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۰ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 10ـ بانکـها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 11ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشا داخلی و خارجی به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 12ـ به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها بیشه های طبیعی و مراتع کشور: الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون بهره مالکانه طرحهای جنگلداری منابع طبیعی و پروانه چرا سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۴ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 14ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور دولت مکلف است با انجام مطالعه ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات به گونه ای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی ظرف ده...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره‎برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی خروج دام...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 16ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎های ترویجی و گسترش برنامه‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎های تحقیقاتی در این بخش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه‎های رادیو و...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 19ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ها از قبیل احداث گلخانه‎ها مجتمع‎های گلخانه‎ای دامپروری...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۲۰ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 20ـ به دولت اجازه داده می‎شود در جهت تامین مالی طرحهای بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هـزار میلیـارد (30.000.000.000.000)...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM