ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 1 ـ بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 2 ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 3 ـ استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 4 ـ در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 5 ـ در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۶ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 6 ـ صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۷ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 7 ـ در مورد چاه هایی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۸ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 8 ـ وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۹ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 9 ـ در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۰ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 10 ـ برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قناتهایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۱ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 11 ـ در چاه های آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کند.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 12 ـ هر چاه به استثناء چاه های مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 13 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 14 ـ هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل می شود. الف ـ در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 15 ـ وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابع آن می توانند آب دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 16 ـ وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام وزارت...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 17 ـ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 18 ـ وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقابه داران از بین برود. تبصره 1 ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 19 ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیاتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیات ها طبق آیین نامه ای که از...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 20 ـ اعضاء هیات های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. اعضاء هیاتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM