ماده 1 قانون معادن

ماده ۱ قانون معادن

ماده 1ـ تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: (اصلاحی 22/08/1390) الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد. ب ـ معدن: به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون معادن

ماده ۲ قانون معادن

ماده 2 ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون معادن

ماده ۳ قانون معادن

ماده 3 ـ مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می شوند: (اصلاحی 22/08/1390) الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از: سنگ آهک سنگ گچ شن و ماسه خاک رس صدف دریایی پوکه معدنی نمک آبی و سنگی مارن سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از: 1ـ مواد معدنی آهن طلا کرم قلع...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون معادن

ماده ۴ قانون معادن

ماده 4 ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون معادن

ماده ۵ قانون معادن

ماده 5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. (اصلاحی 22/08/1390) تبصره1ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه نسبت به تامین اعتبار...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون معادن

ماده ۶ قانون معادن

ماده 6 ـ اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه ضوابط اکتشاف مدت اعتبار پروانه انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین خواهد شد. تبصره 1 ـ اکتشاف حین بهره...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون معادن

ماده ۷ قانون معادن

ماده 7 ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می نماید. در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده کمیت و کیفیت آن حدود و...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون معادن

ماده ۸ قانون معادن

ماده 8 ـ دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده از آنان خواهد شد. تبصره ـ درصورت عدم تسلیم...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون معادن

ماده ۹ قانون معادن

ماده 9 ـ بهره‏برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی لازم الاجراء قابل معامله تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون معادن

ماده ۱۰ قانون معادن

ماده 10 ـ بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند انتخاب می...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون معادن

ماده ۱۱ قانون معادن

ماده 11 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون معادن

ماده ۱۲ قانون معادن

ماده 12 ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود: (اصلاحی 22/08/1390) 1ـ وزیر صنعت معدن و تجارت...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون معادن

ماده ۱۳ قانون معادن

ماده 13 ـ وزارت صنعت معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند. (اصلاحی 22/08/1390)

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون معادن

ماده ۱۴ قانون معادن

ماده 14 ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون معادن

ماده ۱۵ قانون معادن

ماده 15 ـ مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون معادن

ماده ۱۶ قانون معادن

ماده 16 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرحهای تیپ انجام...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون معادن

ماده ۱۷ قانون معادن

ماده 17 ـ دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی بازرگانی مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده درصورت تصویب در برنامه های توسعه منظور...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون معادن

ماده ۱۸ قانون معادن

ماده 18 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره با این قانون تطبیق داده درصورت انجام تعهدات مربوط برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یادشده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون معادن

ماده ۱۹ قانون معادن

ماده 19 ـ هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی استخراج برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون معادن

ماده ۲۰ قانون معادن

ماده 20 ـ وزارت صنعت معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد با...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM