قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    60 ماده

ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1ـ دولت موظف است: الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 2ـ دولت موظف است: الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه­ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند....

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 3ـ به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون می باشند تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد تا...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 4ـ به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (50%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 5 ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 6 ـ مواردی که بدهی های شرکتهای دولتی با تایید سازمان حسابرسی ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری که بعدا سهام...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 7 ـ 1ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 8 ـ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان(برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 9ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 10ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها تعهدات...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 11ـ به دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 12ـ به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و موسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 13ـ کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجازند فرآورده های نفتی مازاد...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 14ـ معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 15ـ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن و...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 16ـ کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 17ـ درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون مجازات های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 18ـ تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50%) منابع و از سال 1395 صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 19ـ به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 20 ـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد) نوع کالا(نهائی واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM