ق م

ق.م

مدنی

ق مدنی

ماده 1 قانون مدنی

ماده ۱ قانون مدنی

ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره - در...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مدنی

ماده ۲ قانون مدنی

ماده 2 - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مدنی

ماده ۳ قانون مدنی

ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مدنی

ماده ۴ قانون مدنی

ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون مدنی

ماده ۵ قانون مدنی

ماده 5 - کلیه ی سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون مدنی

ماده ۶ قانون مدنی

ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون مدنی

ماده ۷ قانون مدنی

ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون مدنی

ماده ۸ قانون مدنی

ماده 8 - اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون مدنی

ماده ۹ قانون مدنی

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون مدنی

ماده ۱۱ قانون مدنی

ماده 11 - اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون مدنی

ماده ۱۲ قانون مدنی

ماده 12 - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون مدنی

ماده ۱۳ قانون مدنی

ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون مدنی

ماده ۱۴ قانون مدنی

ماده 14 - آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون مدنی

ماده ۱۵ قانون مدنی

ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون مدنی

ماده ۱۶ قانون مدنی

ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون مدنی

ماده ۱۷ قانون مدنی

ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون مدنی

ماده ۱۸ قانون مدنی

ماده 18 - حق انتفاع از اشیای غیرمنقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون مدنی

ماده ۱۹ قانون مدنی

ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون مدنی

ماده ۲۰ قانون مدنی

ماده 20 - کلیه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM