قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری

ق.د.ع.ا

عدالت اداری

قانون تشکیلات

آیین دادرسی دیوان عدالت

قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تشکیلات دیوان عدالت

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 1ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی تجدیدنظر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 3ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 4ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. تبصره1ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 5 ـ رئیس دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 6 ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند: الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان ب ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان پ ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 8 ـ هیات عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رای نظر اکثریت اعضای حاضر است. تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای در جلسات هیات عمومی شرکت...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 9ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 12ـ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: 1 ـ رسیدگی به شـکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 15ـ صدور حکم اصلاحی رفع ابهام و اشکال دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است به عهده شعبه صادر کننده رای قطعی است.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 17ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 19ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان یکصد هزار (100.000)ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200.000)ریال است. تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضائیه و...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 20ـ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره1ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی وکیل شاکی...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM