قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 1ـ تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386 ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسوولان آنها مکلفند: الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها دستورالعملها بخشنامه ها رویه ها تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها استانداردها معیار و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 4ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی سرمایه گذاری های بزرگ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 5 ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف ـ محرومیت ها: 1ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 6 ـ هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پس از رسیدگی و تشخیص...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید. تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 8 ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است: الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی ربط منعکس نماید. ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 11ـ قوه قضاییه موظف است: الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلاهای موجود لایحه ای جامع با هدف پیشگیری موثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است: الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامه اجرائی مشخص می کند. آیین نامه...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 13ـ کلیه مسوولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء اختلاس کلاهبرداری تبانی در معاملات دولتی اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 14ـ بازرسان کارشناسان رسمی حسابرسان و حسابداران ممیزین ذی حسابها ناظرین و سایر اشخاصی که مسوول ثبت یا رسیدگی به اسناد دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 15ـ مقامات مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسوولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی پیشگیری و مقابله با فساد اداری شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند. واحدهای حقوقی...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 16ـ پس از راه اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسوول ارائه و ثبت اطلاعات می باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده اطلاعات خود را برای پیشگیری کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 19ـ نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرایند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM