خانواده

حمایت خانواده

حمایت از خانواده

ق.ح.خ

قانون خانواده

قانون ح.خ

قانون حمایت خانواده

ماده 1 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱ قانون حمایت از خانواده

ماده 1ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون حمایت از خانواده

ماده ۲ قانون حمایت از خانواده

ماده 2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون حمایت از خانواده

ماده ۳ قانون حمایت از خانواده

ماده 3ـ قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون حمایت از خانواده

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون حمایت از خانواده

ماده ۵ قانون حمایت از خانواده

ماده 5 ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون حمایت از خانواده

ماده ۶ قانون حمایت از خانواده

ماده 6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون حمایت از خانواده

ماده ۷ قانون حمایت از خانواده

ماده 7ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است....

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون حمایت از خانواده

ماده ۸ قانون حمایت از خانواده

ماده 8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون حمایت از خانواده

ماده ۹ قانون حمایت از خانواده

ماده 9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست نمابر پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده

ماده 10ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده

ماده 11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است تامین محکوم به را درخواست کند.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده

ماده 12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده

ماده 13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده

ماده 14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده

ماده 15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده

ماده 17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء نحوه انتخاب گزینش آموزش و...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده

ماده 18ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده

ماده 19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون حمایت از خانواده

ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده

ماده 20ـ ثبت نکاح دائم فسخ و انفساخ آن طلاق رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM