قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود: 1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند. 2ـ کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 2ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود: گروه یک ـ تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ مالکیت سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است اعم ازطرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی مشارکت با بخش...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 4ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصرا در اختیار بخش غیردولتی است. تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 5 ـ بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 6- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد: (اصلاحی 01/04/1393) 1- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 7- به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدرک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتوانند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 8 ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود. تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 9ـ به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25 %) تا پایان سال 1393 دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 10ـ کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49 %) سهـام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا سی و پنج (35 %) کل آراء و تصدی کرسیهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رای...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 11ـ متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(25 %) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 12ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید: 1ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. 2ـ اشخاص...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 13ـ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است: الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 14ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 15ـ دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمنهای صنفی ـ حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند. دستگاه های اجرایی موظفند در...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 16ـ به منظور حمایت از نیروی انسانی حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری هیات واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد: 1ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 17ـ کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده (86) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه های (1) و (2) ماده (2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت فن آوری وضعیت مالی روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 18ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود: 1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود. 2ـ از زمان تصویب واگذاری هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 19ـ هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) تجزیه واگذاری انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ماده 20ـ هیات واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب به روشهای زیر تصمیم می گیرد: الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی ج ـ فروش بنگاه یا سهام...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM