آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
  • آرای وحدت رویه

    559 رای

رای وحدت رویه شماره 821 - حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ - حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات

رای وحدت رویه شماره 821 - حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات

مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی در موارد غبن «فاحش» با لحاظ دیگر شرایط مقرر مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون سقوط این حق شرط شده باشد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص شرط یادشده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/2/20

رای وحدت رویه شماره 826 - تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ - تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی

رای وحدت رویه شماره 826 - تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی

با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی با هدف کاهش مجازات های اعدام مقرر در این قانون تعیین این مجازات را مشروط به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/08/24

رای وحدت رویه شماره 824 - متوقف شدن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ ثبوت اعسار رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ - متوقف شدن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ ثبوت اعسار

رای وحدت رویه شماره 824 - متوقف شدن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ ثبوت اعسار

با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/06/01

رای وحدت رویه شماره 822 - آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ - آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

رای وحدت رویه شماره 822 - آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 «ایجاد بنا» «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/03/31

رای وحدت رویه شماره 815 - «قسامه» دلیلی است که صرفا برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم بر اساس آن فاقد وجاهت قانونی است رای وحدت رویه شماره ۸۱۵ - «قسامه» دلیلی است که صرفا برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم بر اساس آن فاقد وجاهت قانونی است

رای وحدت رویه شماره 815 - «قسامه» دلیلی است که صرفا برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم بر اساس آن فاقد وجاهت قانونی است

با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 قانون مجازات اسلامی «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص دیه ارش و ضرر و زیان ناشی از...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/08/18

رای وحدت رویه شماره 814 - عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفا شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم حسب مورد میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ - عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفا شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم حسب مورد میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد٫

رای وحدت رویه شماره 814 - عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفا شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم حسب مورد میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.

با عنایت به سیاق عبارات ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/07/20

رای وحدت رویه شماره 813 - بعد از قطعیت حکم عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است) امکانپذیر است رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ - بعد از قطعیت حکم عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است) امکانپذیر است

رای وحدت رویه شماره 813 - بعد از قطعیت حکم عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است) امکانپذیر است

با عنایت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/05/19

رای وحدت رویه شماره 811 - مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ - مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

رای وحدت رویه شماره 811 - مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/04/06

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM