ماده 1 قانون زمین شهری

ماده ۱ قانون زمین شهری

ماده 1 ـ به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون زمین شهری

ماده ۲ قانون زمین شهری

ماده 2 ـ اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون زمین شهری

ماده ۳ قانون زمین شهری

ماده 3 ـ اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون زمین شهری

ماده ۴ قانون زمین شهری

ماده 4 ـ اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون زمین شهری

ماده ۵ قانون زمین شهری

ماده 5 ـ اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون زمین شهری

ماده ۶ قانون زمین شهری

ماده 6 ـ کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون زمین شهری

ماده ۷ قانون زمین شهری

ماده 7 ـ کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 ( هزار) متر مربع در...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون زمین شهری

ماده ۸ قانون زمین شهری

ماده 8 ـ کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون زمین شهری

ماده ۹ قانون زمین شهری

ماده 9 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تامین نماید. ...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون زمین شهری

ماده ۱۰ قانون زمین شهری

ماده 10 ـ از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. ...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون زمین شهری

ماده ۱۱ قانون زمین شهری

ماده 11 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند. تبصره 1 ـ تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن " موضوع...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون زمین شهری

ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون زمین شهری

ماده ۱۳ قانون زمین شهری

ماده 13 ـ هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون زمین شهری

ماده ۱۴ قانون زمین شهری

ماده 14 ـ تبدیل و تغییر کاربری افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش ( اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است. تبصره ـ نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون زمین شهری

ماده ۱۵ قانون زمین شهری

ماده 15 ـ هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون زمین شهری

ماده ۱۶ قانون زمین شهری

ماده 16 ـ هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون زمین شهری

ماده ۱۷ قانون زمین شهری

ماده 17 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند. شهرهای مشمول ضرورت: 1 ـ تهران 17 ـ گرگان 2 ـ اصفهان 18 ـ نجف آباد 3 ـ...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM