نحوه اجرای محکومیت های مالی

نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ق ن ا م م

قانون اجرای محکومیتهای مالی

ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی

قانون محکومیتهای مالی

ق.ن.ا.م.م

قانون ن.ا.م.م

قانون اجرای محکومیت

قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد....

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 5 ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (3) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری به کارگیری پرداخت و...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 6 ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 7ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 8 ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 9ـ شاهد باید علاوه بر هویت شغل میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 10ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 12ـ اگر دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 13ـ دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 14ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 15ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص درصورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود دادگاه بدون اخطار به...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 16ـ هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(3) و (8) این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 17ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: 1ـ ممنوعیت خروج از...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 18ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکوم له محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(4) و(5) این قانون مجری است. این...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19ـ مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM