نظریات مشورتی

مجموعه کامل نظریات مشورتی
  • نظریات مشورتی

    12335 نظریه

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1433 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۳

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1433

استعلام: در صورتی که رای داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن یک موسسه باشد آیا بعد از ابلاغ رای داور درخواست اجرای رای با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می باشد؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1433 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1314 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۴

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1314

استعلام: چنانچه محکوم له در مهلت واخواهی محکوم علیه از حکم صادره تجدید نظرخواهی نماید تکلیف مرجع بدوی و تجدید نظر چیست؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1314 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/665 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۶۵

نظریه مشورتی شماره 7/1400/665

استعلام: نظر به این که وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده 443 قانون مذکور توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکوم علیه می تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/665 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/686 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۸۶

نظریه مشورتی شماره 7/1400/686

استعلام: چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیا: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثا: چنانچه دادگاه به...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/686 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1458 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۸

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1458

استعلام: اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مالک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی سپری شده حال تقاضامند است به سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1458 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1599 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۹

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1599

استعلام: تبصره «1» ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده (56) قانون حفاظت از و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی را شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود از آن جا که عبارت «مرکز» اجمال دارد و مشخص نیست مقصود از...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1599 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1395 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۵

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1395

استعلام: در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد. در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد. و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد. حال دو...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1395 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1515 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1515

استعلام: در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رای صادر می کند؛ آیا حکم مقرر در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد داور نیز صادق است؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1515 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1465 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۵

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1465

استعلام: با توجه به اینکه اسناد مثبته گمرکی اظهار کالا به گمرک به واسطه این اسناد صورت می گیرد در بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احصاء گردیده است برابر بند پ ماده 2 قانون فوق اظهار کالا به گمرک به ارائه اسناد و یا مجوز های جعلی قاچاق محسوب شده است پاسخ فرماییدکه آیا منظور از اسناد مجوزهای جعلی مندرج در ماده 2 قانون فوق صرفا ناظر و اسناد...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1465 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1148 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۸

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1148

استعلام: با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1148 - تاریخ 1400/12/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1322 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۲

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1322

استعلام: اگر مالک معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند با توجه به این که وفق ماده 260 قانون مدنی مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست تکلیف دادگاه چیست؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1322 - تاریخ 1400/12/25

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1526 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۶

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1526

استعلام: مطابق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف الف ب پ ت از ماده 302 آیین دادرسی کیفری من نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتا رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی 302 آیین دادرسی کیفری بدون حضور...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1526 - تاریخ 1400/12/25

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1120 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1120

استعلام: در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است چنانچه در کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1120 - تاریخ 1400/12/25

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1145 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۵

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1145

استعلام: شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رای مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد. متعاقبا زوج دو سال بعد از دعوای زوجه دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می کند و...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1145 - تاریخ 1400/12/25

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1046 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۶

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1046

استعلام: شخصی در داروخانه ای به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه دکتر داروساز که داروخانه به نام وی است و دارای شماره نظام پزشکی دارویی است با شبیه سازی مهر داروخانه و مهر نظام پزشکی دکتر داروساز را ساخته و از آن استفاده نموده است حال سوال این است که ساخت هر یک از مهر داروخانه و مهر دکتر داروساز آیا واجد وصف مجرمانه هست یا خیر؟ در...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1046 - تاریخ 1400/12/24

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1695 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۵

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1695

استعلام: 1- آیا مرخصی برای زندانی یک حق محسوب می شود یا یک امتیاز؟ 2- با توجه به مفاد ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری می تواند ضمن صدور رای متهم را از استفاده از مرخصی برای مدت معین یا تمام مدت حبس محروم کند؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1695 - تاریخ 1400/12/24

نظریه مشورتی شماره 7/1400/705 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰۵

نظریه مشورتی شماره 7/1400/705

استعلام: در مواردی که پدر یا مادر یا قیم اتفاقی اقدام به طرح شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی صغیر یا مجنون می نماید و موضوع از موارد لوث شناخته شود آیا امکان اقامه قسامه جهت اثبات وجود دارد؟ در صورت ممکن بودن توسط چه فردی باید اقامه شود؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/705 - تاریخ 1400/12/24

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1558 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۸

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1558

استعلام: احتراما نظر به اینکه ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری در خصوص صلاحیت شعب دادگاه های تهران در رسیدگی به جرایم موضوع آن قانون تصریح دارد بفرمایید. 1. نظر به اینکه ماده یادشده تصریح و انجام تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم دارد منظور از تحقیقات مقدماتی اقدامات مورد اشاره در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/1400/1558 - تاریخ 1400/12/24

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM