آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386ـ ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات انجام معامله نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 2ـ موسسات اعتباری بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی به شرح زیر می باشند: الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی 1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 4 ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـ ط وجود داشته باشد اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند. تبصره ـ اشخاص مشمول می توانند در...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 6 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 7ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ ) تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات اشخاص...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود نمی باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد اقدام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که: الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند. ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.v

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره های...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند تکالیف فوق را عملی سازند. تبصره 1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق مشخصات آنها دارای مغایرت بوده...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 16ـ از زمان ابلاغ این آیین نامه اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند: الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است. ب ـ در صورتی که شخص...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 18ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم براساس...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده (18) به شرح زیر می باشد: الف ـ بررسی تحقیق اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط. ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع. تبصره ـ ظرف...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM