ق ک

قانون ک

ق کار

حقوق کار

ماده 1 قانون کار

ماده ۱ قانون کار

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون کار

ماده ۲ قانون کار

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون کار

ماده ۳ قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون کار

ماده ۴ قانون کار

ماده 4 ـ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی امکان عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ناهارخوری...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون کار

ماده ۵ قانون کار

ماده 5 ـ کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون کار

ماده ۶ قانون کار

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون کار

ماده ۷ قانون کار

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون کار

ماده ۸ قانون کار

ماده 8 ـ شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون کار

ماده ۹ قانون کار

ماده 9 ـ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف ـ مشروعیت مورد قرارداد ب ـ معین بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آن که بطلان آنها در...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون کار

ماده ۱۰ قانون کار

ماده 10 ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج ـ ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها د ـ محل انجام کار ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد و ـ مدت قرارداد...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون کار

ماده ۱۱ قانون کار

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون کار

ماده ۱۲ قانون کار

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون کار

ماده ۱۳ قانون کار

ماده 13 ـ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره 1 ـ مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون کار

ماده ۱۴ قانون کار

ماده 14 ـ چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد. تبصره 1 - مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون کار

ماده ۱۵ قانون کار

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون کار

ماده ۱۶ قانون کار

ماده 16 ـ قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید. تبصره ـ مرخصی تحصیلی بار دو سال دیگر قابل تمدید است.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون کار

ماده ۱۷ قانون کار

ماده 17 ـ قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون کار

ماده ۱۸ قانون کار

ماده 18 ـ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون کار

ماده ۱۹ قانون کار

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون کار

ماده ۲۰ قانون کار

ماده 20 ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد 15 16 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM