ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1082 ق م

ماده 1082 ق.م

ماده 1082 مدنی

ماده 1082 ق مدنی

متن کامل ماده 1082 قانون مدنی. ماده 1082 ق م ماده 1082 ق.م ماده 1082 مدنی ماده 1082 ق مدنی

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

ماده ۱۰۸۲ ق م

ماده ۱۰۸۲ ق.م

ماده ۱۰۸۲ مدنی

ماده ۱۰۸۲ ق مدنی

متن کامل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی. ماده ۱۰۸۲ ق م ماده ۱۰۸۲ ق.م ماده ۱۰۸۲ مدنی ماده ۱۰۸۲ ق مدنی

ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1307/02/18

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

ممشاهده ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب 1307/02/18

قانون مدنی / ماده 1082

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

متن ماده 1082
قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
  • ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

    متن کامل 1082 ماده

    مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
متن ماده ۱۰۸۲

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده 1081 - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

نمایش ماده

ماده 1083 - برای تادیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

نمایش ماده
1
رای شماره 9409970224500212 - مورخ 1394/02/14
رجوع از بذل مهریه
2
رای شماره 9209970224502137 - مورخ 1392/12/17
تلقی عرف از بخشش مهریه
3
رای شماره 9409970220200109 - مورخ 1394/01/30
اعتبار امر مختومه در گزارش اصلاحی
4
رای شماره 9309970222602196 - مورخ 1393/12/23
محاسبه اموال اعطایی زوج به زوجه به عنوان مهریه
5
رای شماره 9309970223000897 - مورخ 1392/10/25
قابلیت مطالبه مهریه از دو مرجع
6
رای شماره 9309970223001932 - مورخ 1393/11/28
دعوی متقابل اعسار در دعوای مطالبه مهریه
7
رای شماره 9309970907900161 - مورخ 1393/06/11
شرایط اعمال حق فسخ در نکاح
8
رای شماره 9409972130500296 - مورخ 1394/02/28
دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه
9
رای شماره 9409970220200297 - مورخ 1394/02/29
مطالبه حق الوکاله در دعوی مهریه
10
رای شماره 9309970223001764 - مورخ 1393/10/27
وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون
11
رای شماره 9409972130500413 - مورخ 1394/03/18
ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه
12
رای شماره 9309970906801208 - مورخ 1393/12/05
اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه
13
رای شماره 9309970221101250 - مورخ 1393/07/29
ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه
14
رای شماره 9309970907000010 - مورخ 1393/01/24
مصادیق عسر و حرج زوجه
15
رای شماره 9309970224701856 - مورخ 1393/10/27
افزایش مهریه بعد از عقد
16
رای شماره 9309970907000705 - مورخ 1393/11/26
ضمانت اجرای عدم رعایت فوریت در اعمال حق فسخ
17
رای شماره 9309970907201113 - مورخ 1393/10/17
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
18
رای شماره 9309970224701741 - مورخ 1393/10/14
مطالبه مهریه عندالاستطاعه
19
رای شماره 9309970221101554 - مورخ 1393/09/11
اجرای رای محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه
20
رای شماره 9309970220201568 - مورخ 1393/09/11
بخشش مهریه قبل از عقد نکاح
21
رای شماره 9309970907000536 - مورخ 1393/08/28
درخواست طلاق به دلیل متواری شدن زوج
22
رای شماره 9309970907200844 - مورخ 1393/08/25
تفسیر فوریت در فسخ نکاح
23
رای شماره 9309970224701404 - مورخ 1393/08/21
وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح
24
رای شماره 9309970907200820 - مورخ 1393/08/20
ضمانت اجرای ناخوانا بودن مشخصات مامور ابلاغ
25
رای شماره 9309970907200748 - مورخ 1393/08/03
افزایش مهریه پس از عقد
26
رای شماره 9309970906800757 - مورخ 1393/07/08
مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف
27
رای شماره 9309970906800746 - مورخ 1393/07/08
اعتبار شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه
28
رای شماره 9309970907000400 - مورخ 1393/06/30
حکم عده یائسه و نحله در مذهب حنفی
29
رای شماره 9309970223000993 - مورخ 1393/06/25
تبدیل تعهد در مهریه
30
رای شماره 9309970223000946 - مورخ 1393/06/18
محاسبه مهریه(وجه رایج)در صورت فوت زوج
31
رای شماره 9309970222400994 - مورخ 1393/06/15
بذل مهریه به موجب سند عادی
32
رای شماره 9309970222400782 - مورخ 1393/05/12
سند عادی در حکم سند رسمی
33
رای شماره 9309970906800477 - مورخ 1393/05/11
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد مهریه وجه رایج
34
رای شماره 9309970907200313 - مورخ 1393/04/10
نحوه پرداخت مهریه کلی مافی الذمه
35
رای شماره 9309970907200087 - مورخ 1393/01/31
رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله
36
رای شماره 9309970223000005 - مورخ 1393/01/17
نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه
37
رای شماره 9209970907201355 - مورخ 1392/12/19
قلمرو اختیار دادگاه در اصلاح رای
38
رای شماره 9209970906801652 - مورخ 1392/12/11
مطالبه تمام مهریه پیش از نزدیکی
39
رای شماره 9209970224002013 - مورخ 1392/11/30
مطالبه مهریه از طریق واحد اجرای ثبت
40
رای شماره 9209970906801409 - مورخ 1392/10/09
ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی
41
رای شماره 9209970222401237 - مورخ 1392/07/29
اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه
42
رای شماره 9209970223000984 - مورخ 1392/06/16
تحقق عقد نکاح شرط مطالبه مهریه
43
رای شماره 9209970906800770 - مورخ 1392/06/09
انعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور
44
رای شماره 9209970908300224 - مورخ 1392/05/27
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
45
رای شماره 9209970220200545 - مورخ 1392/04/19
استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه
46
رای شماره 9209970907200297 - مورخ 1392/04/02
مفهوم اختلاف در صلاحیت
47
رای شماره 9209970224700467 - مورخ 1392/03/26
انصراف مهریه مشتمل بر سکه بهار آزادی به فرد کامل آن
48
رای شماره 9209970222600363 - مورخ 1392/03/11
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
49
رای شماره 9209970907200162 - مورخ 1392/02/21
نحوه محاسبه مهریه وجه رایج
50
رای شماره 9209970223000173 - مورخ 1392/02/08
اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه
51
رای شماره 9209970224500030 - مورخ 1392/01/18
استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر
52
رای شماره 9109972130501810 - مورخ 1391/11/21
عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نحله
53
رای شماره 9109970224000887 - مورخ 1391/06/29
اصل حاکم در دعوای اعسار از پرداخت مهریه
54
رای شماره 9109970221101051 - مورخ 1391/06/06
تنصیف مهریه زن باکره قبل از طرح طلاق
1
نظریه مشورتی شماره 98-9/2-1927 ح - مورخ 1399/02/09
برابر ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. آیا در هر حال زن باکره مستحق دریافت نصف مهر است به تعبیر دیگر در صورتی که زوج قصد طلاق ندارد و زوجه باکره باشد و خواستار صداق خود باشد نصف مهر به او تعلق می گیرد؟
2
نظریه مشورتی شماره ح 6731-67-89 - مورخ 1398/10/22
تقاضا دارم نظر آن اداره را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید: در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول به جهاتی به غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت معامله آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد و یا بر اساس قیمت روز مبیع و یا بر اساس مبلغ ثمن پرداختی با محاسبه نرخ تورم رای وحدت رویه شماره 733 دیوان./ع
3
نظریه مشورتی شماره 1400-9/1-1055 ح - مورخ 1400/09/29
از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است چنانچه محکوم علیه در طول چندین سال مبالفی از مهریه را در فواصل زمانی مختلف بپردازد یا اموالی از وی توقیف و به دفعات بخشی از محکوم به وصول شود آیا اجرای احکام باید هر یک از مبالغ پرداختی را بر اساس نرخ مهریه همان سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع «محکوم به» به صورت درصدی کسر نماید یا اینکه مبلغ محاسبه شده برای اولین وجه وصول شده تا پایان ثابت باقی می ماند و در صد باقیمانده از مهریه در مواعد وصولی آتی دیگر به نرخ روز پرداخت محاسبه نمی شود؟
4
نظریه مشورتی شماره 1400-76-466 ح - مورخ 1400/07/07
یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می شود و خریدار بعدا متوجه می شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است. 1- آیا دادگاه می تواند با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 15733/7/1397هیات عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قراردهد؟ 3- آیا دادگاه صرفا فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
5
نظریه مشورتی شماره 96-76-245 - مورخ 1396/07/05
6
نظریه مشورتی شماره 93-9/1-1097 - مورخ 1393/06/26
خانمی بابت مهریه­اش مطالبه تعداد X  عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش10 سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است قیمت سکه در10 سال پیش مسلما پایین­تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟      
7
نظریه مشورتی شماره 69-9/1-374 - مورخ 1396/03/28
الف- در فقه امام شافعی اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد و پس از سالها زوجه مطالبه نماید و ارزش وجه نقد افت فاحش داشته باشد آیا زوج مکلف است به نرخ روز طبق شاخص تورم مهریه زوجه را بپردازد یا فقط پرداخت اصل مهریه زوج بر وی واجب است؟ ب-اگر زوجین هر دو شافعی مذهب باشند و زوجه مطالبه مهریه خود به نرخ روز نماید دادگاه مکلف است طبق فقه امام شافعی فقط به اصل مهریه مندرج در سند ازدواج حکم دهد و مازاد آن به نرخ وزرا رد نماید یا طبق قانون زوج را به پرداخت مهریه به نرخ روز با شاخص تورم محکوم نماید.
8
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-283 ح - مورخ 1400/05/20
الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره7/5522 مورخ 1382/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ با توجه به این که نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و نظر به این که دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است آیا خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود اما محکوم علیه هیچ پیش قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکوم علیه بر پرداخت پیش قسط نگرفته است محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟
9
نظریه مشورتی شماره 1400-9/1-84 ح - مورخ 1400/06/27
1-آیا با توجه به ماده 1082 قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 که پرداخت مهریه را با فرض این که وجه نقد باشد بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛ اما در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره مصوب 13/2/1377 هیات وزیران ملاک را شاخص بها در سال قبل از پرداخت قرار داده است چنانچه زوج بخواهد مهریه پرداخت کند بر اساس چه قیمتی و به چه نحوی باید پرداخت شود؟ 2- چنانچه زوج فوت شده باشد با توجه به تعارض ماده و تبصره و قانون استفساریه آن که ملاک را قیمت زمان پرداخت اعلام داشته؛ اما ماده 3 آیین نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است کدام یک از این دو قیمت ملاک است؟ 3- چنانچه مهریه وجه نقد بوده و بر ذمه پدر زوج باشد و ملاک در پرداخت مهریه با فرض فوت زوج قیمت زمان فوت باشد آیا این حکم با فوت پدر زوج که مهریه بر عهده وی است؟ نسبت به وی نیز مجری است و مهریه بر اساس شاخص زمان فوت پدر زوج باید پرداخت شود؟ 4- آیا ملاک در محاسبه شاخص بها شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی است یا شاخص ماهانه ای که اعلام می شود؟ 5- آیا در محاسبه مهریه و محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه نقد طبق شاخص بانک مرکزی تفاوتی وجود دارد و ملاک در مهریه شاخص سالانه و ملاک در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شاخص ماهانه است یا این که با توجه به فلسفه حکم که احتساب کاهش ارزش پول بوده استدر هر دو شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی ملاک است؟
10
نظریه مشورتی شماره 69-67-542 - مورخ 1396/07/05
با عنایت به نص صریح قانون مدنی در باب وصول مهریه که عنوان داشته به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر خویش می گردد و پس از آن می تواند هر گونه دخل و تصرفی در مهریه خویش انجام دهد حال چنانچه زن بخواهد مقداری از مهریه خود را به شخص ثالثی تحت هر عنوان از عناوین مصرحه در قانون مدنی یا تحت هر عقدی از عقود مشروعه و قانونی از جمله صلح یا هبه یا بیع و غیره منتقل نماید وضعیت به چه صورت خواهد بود آیا این انتقال حق وطلب صحیح است یا خیر.
11
نظریه مشورتی شماره ح 1071-26-89 - مورخ 1398/11/05
احتراما به موجب مقررات جاری از جمله قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی 29/4/1376 به ماده 1082 قانون مدنی ضوابط خاصی برای محاسبه خسارت و جبران کاهش ارزش وجه رایج پیش بینی شده است در قانون آیین دادرسی مدنی قیود تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه و تناسب تغییر شاخص سالانه تصریح گردیده است در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی نیز قید تغییر شاخص قیمت سالانه بیان شده و در آیین نامه اجرایی تبصره مذکور متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد به صراحت بیان شده است با وجود مقررات مذکور در خصوص چگونگی اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1-شاخص ماهانه: مبلغ دین ضرب در 2-شاخص سالانه:مبلغ دین ضرب در 3- شاخص سالانه و ماهانه: مبلغ دین ضرب در 4-شاخص سالانه و متوسط شاخص موجود: مبلغ دین ضرب در تقاضا دارد نظر آن اداره محترم در خصوص موضوع به این مرجع اعلام فرمایند با توجه به تاثیر مهم قضیه در حقوق اصحاب دعوی و مبتلی به بودن موضوع تسریع در پاسخ مزید امتنان خواهد بود./ع
12
نظریه مشورتی شماره 97-9/2-3005 - مورخ 1398/03/29
13
نظریه مشورتی شماره 97-76-2388 - مورخ 1397/12/12
14
نظریه مشورتی شماره 96-218-1946 - مورخ 1397/05/30
همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده مرقوم در صلاحیت شورای حل اختلاف نهاده شده است. از طرفی حسب مفاد تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/04/1376 و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 27/02/1384 چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قسمت سالانه زمان تادیه (زمان اجرای حکم قطعی) نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد. حالیه سوال این است که اگر مبلغ مهریه مندرج در قباله نکاحیه دون نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باشد لکن با احتساب تغییر شاخص قیمت سالانه میزان آن از نصاب مرقوم بیشتر گردد (مانند مطالبه وجه مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه) آیا دعوای موصوف در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا دادگاه خانواده؟
15
نظریه مشورتی شماره 873-2/9-96 - مورخ 1396/05/29
با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و محاسبه مهریه به نرخ روز در پرونده مطالبه مهریه به میزان یکصد میلیون ریال با احتساب به نرخ روز 1 - مبنای محاسبه و اخذ هزینه دادرسی میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه خواهد بود یا مبلغ محاسبه شده به نرخ روز در زمان تقدیم دادخواست ؟ چنانچه اعتقاد داشته باشیم هزینه دادرسی بر مبنای مهریه مندرج در سند نکاحیه اخذ خواهد شد با توجه به تفاوت رقم مهریه در صورت احتساب به نرخ روز و در زمان اجرا و عدم پرداخت هزینه دادرسی بر این مبنا تکلیف اخذ با بقی هزینه دادرسی چه خواهد بود؟ 2- اساسا در دعوی مطالبه مهریه که وجه نقد می باشد ملاک و معیار تعیین صلاحیت مهریه قید شده در سند نکاحیه می باشد یا مبلغ محاسبه بر اساس نرخ روز در زمان تقدیم دادخواست چنانچه بیش از دویست میلیون ریال باشد دادگاه خانواده صالح خواهد بود در کمتر از نصاب مذکور شورای حل اختلاف ؟
16
نظریه مشورتی شماره 96-9/2-876 - مورخ 1396/05/24
17
نظریه مشورتی شماره 876-2/9-96 - مورخ 1396/05/24
هرگاه زوجه بعد از وقوع عقد نکاح دائم و در دوران نامزدی عرفی و قبل از نزدیکی فوت نماید آیا وضعیت مهریه همانند طلاق نصف بوده یا مهریه وی تمام خواهد بود.
18
نظریه مشورتی شماره 96-9/1-473 - مورخ 1396/03/28
19
نظریه مشورتی شماره 1851-16/9-95 - مورخ 1395/12/11
1-زوجه در زمان حیات خود مهریه را مطالبه ننموه و مهریه در ذمه زوج باقی است آیا وراث زوجه می¬توانند آن را به نرخ روز مطالبه نمایند یا اینکه حق مطالبه مهریه به نرخ روز متعلق به زوجه بوده با فوت ایشان به وراث منتقل نمی¬شود و وراث فقط حق مطالبه مهریه مندرج در عقدنامه را دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مهریه به نرخ زمان فوت زوجه باید محاسبه شود یا به نرخ روز مطالبه؟ 2-با عنایت به اینکه مطابق ماده2 قانون حمایت خانواده مصوب92 دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می¬شود و مصادیق دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده می¬باشد در ماده4 همان قانون احصاء شده است خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا حضور مشاور قضایی زن در دعاوی اعسار راجع به دعاوی خانوادگی مثل اعسار از پرداخت مهریه یا نفقه الزام آور است یاخیر؟ 3- نظر به اینکه حسب ماده31 قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشکی ذی¬صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است آیا در مواردی که زوجه یائسه می¬باشد اخذ این گواهی لازم است یا برای ثبت طلاق نیازی به گواهی پزشکی دراین خصوص نیست.
20
نظریه مشورتی شماره 95-76-333 - مورخ 1395/05/06
21
نظریه مشورتی شماره 59-67-333 - مورخ 1395/05/06
در صورت فوت زوج در ایام عقد و قبل از دخول میزان مهریه چقدر می باشد؟
1
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/01/10
استفاده از حق حبس برای زوجین
2
نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/05/25
منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر
3
نشست های قضایی شماره - مورخ 1387/01/10
ملاک محاسبه نرخ مهر در صورت صلح آن به غیر
4
نشست های قضایی شماره - مورخ 1382/01/10
تعیین نوع سکه در مهری با تعداد معین سکه طلا بدون قید طرح آن
5
نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/11/05
کسر مهر از ماترک قبل از تقسیم ارث
6
نشست های قضایی شماره 1400-7899 - مورخ 1397/01/30
خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه مهریه
7
نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/12/15
مبنای محاسبه مهر و ارتباط آن با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371
8
نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/04/25
میزان استحقاق زوجه به مهر المسمی در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی
9
نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/10/01
انتشار آثار و اجرای قوانین به طور عموم
10
نشست های قضایی شماره - مورخ 1390/09/10
مطالبه عین یا قیمت یوم الادای مهر توسط زوجه متوفی
11
نشست های قضایی شماره 1398-6486 - مورخ 1396/10/30
بررسی اعتبار تغییر مهریه پس از عقد در سند ازدواج
12
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/12/15
لزوم تفهیم موضوع مطالبه مهر به نرخ روز به زوج
13
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/11/10
مطالبه مهر از پدر زوج که به تنهایی در زمان عقد متعهد پرداخت مهر عروس خود شده
14
نشست های قضایی شماره 1399-7498 - مورخ 1397/09/26
تقویم خواسته به قیمت واقعی
15
نشست های قضایی شماره 1398-6482 - مورخ 1396/06/30
ماهیت اسقاط حق رجوع زوجه نسبت به بذل مهریه
16
نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/10/05
شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 به ازدواج های قبل از این قانون
17
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/09/05
نحوه محاسبه مهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه
18
نشست های قضایی شماره 1397-5263 - مورخ 1380/04/10
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری
19
نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/09/05
طرف دعوی مطالبه مهر پس از فوت زوج
20
نشست های قضایی شماره 1399-6764 - مورخ 1397/08/02
صحت یا بطلان نکاح در مورد زن ناقص یا عقیم
21
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/08/20
بار اثبات دعوا در مورد مدخوله یا غیرمدخوله بودن زوجه
22
نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/09/05
زن مالک مهر به مجرد وقوع
23
نشست های قضایی شماره - مورخ 1390/02/25
تاثیر مدت عقد منقطع بر مهر معلوم در هنگام عقد
24
نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/11/10
نقل ذمه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مهر
25
نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/07/08
احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مهر
26
نشست های قضایی شماره 1399-6878 - مورخ 1397/01/22
بررسی امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از مهریه تقسیط شده
27
نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/08/25
قانون حاکم بر محاسبه مهر به نرخ روز
28
نشست های قضایی شماره 1399-7010 - مورخ 1397/09/19
وجه التزام خسارت تاخیر تادیه
29
نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/03/05
نحوه و میزان مطالبه مهر توسط پدر و مادر زوجه متوفی
30
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/25
نحوه مطالبه و محاسبه مهر پس از گذشت چندین سال از تاریخ فوت زوج
31
نشست های قضایی شماره 1398-6266 - مورخ 1396/07/17
خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی
32
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/03/25
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه
33
نشست های قضایی شماره 1398-6129 - مورخ 1397/03/24
بررسی مهریه زوجه غیر مدخوله در صورت فوت زوج
34
نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/01/10
اقامه دعوا جهت وصول مهر بدون اجرای صیغه طلاق
35
نشست های قضایی شماره 1400-7822 - مورخ 1398/02/19
احتساب خسارت تاخیر تادیه چک از ناحیه متوفی
36
نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/06/15
شمولیت مطالبه مهر به نرخ روز به مهرهای قبل از تصویب تبصره ماده 1082 قانون مدنی
37
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/03/15
قابلیت مطالبه قسمتی از مهر یا وصول آن به دفعات
38
نشست های قضایی شماره 1398-6120 - مورخ 1397/01/22
ملاک محاسبه پرداخت باقیمانده مهریه
39
نشست های قضایی شماره 1398-6516 - مورخ 1397/07/04
مهریه زوجه پس از وفات وی
40
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/10/07
احتساب حق بیمه فوت زوج تحت عنوان ماترک متوفی
41
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/02/25
اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 در خصوص مهری که به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول است
42
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/11/10
مطالبه باقی مانده مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی
43
نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/11/10
اختلاف میزان مهر در سند عادی و سند رسمی
44
نشست های قضایی شماره - مورخ 1384/01/10
مطالبه مهر توسط ورثه زوجه با توجه به تغییرات شاخص قیمت سالانه
45
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/11/20
مهر زوجه غیردائم
46
نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/06/20
استحقاق زن به تمام مهر در صوت فوت یکی از زوجین قبل از زفاف
47
نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/07/20
اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز
ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1082 ق م

ماده 1082 ق م

ماده 1082 ق.م

ماده 1082 ق.م

ماده 1082 مدنی

ماده 1082 مدنی

ماده 1082 ق مدنی

ماده 1082 ق مدنی

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

ماده ۱۰۸۲ ق م

ماده ۱۰۸۲ ق.م

ماده ۱۰۸۲ مدنی

ماده ۱۰۸۲ ق مدنی

متن کامل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی. ماده ۱۰۸۲ ق م ماده ۱۰۸۲ ق.م ماده ۱۰۸۲ مدنی ماده ۱۰۸۲ ق مدنی

ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1082 ق م

ماده 1082 ق.م

ماده 1082 مدنی

ماده 1082 ق مدنی

متن کامل ماده 1082 قانون مدنی. ماده 1082 ق م ماده 1082 ق.م ماده 1082 مدنی ماده 1082 ق مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM